Skip to main content
Switch to text-only version
Get accessibility information and assistance 
2010-2011 Club Officers

Position Name Phone Number Email Address
President
Kaihao Zheng
971-340-6795
Vice President
Hongzhao Jian
971-218-9566
Vice President
Lan He
678-200-3334
Program Coordinator
Junxiao Song
971-218-9447
Publicity Coordinator
Yiqian Shen
971-218-9989
ASWOU Representative
Shaowen Ni
831-917-7716
Activity Coordinator
Shanshan Lou
971-218-5898
Sports Coordinator
Bofeng Gu
503-586-4917
Webmaster
Xiuwen Sun
503-551-9964
Webmaster
Cheng Deng
503-739-4092
Treasurer
Jiayuan Zhang
503-510-0773
Treasurer
Pengyu Wang
503-576-1519
Interpreter
Hongxiao Yang
503-586-6653
Secretary
Ni Wang
503-999-8525
2009-2010 Club Officers
Position Name
President
Mengnan Yang
Vice President
Lan He
Vice President
Jing Cheng
Program Coordinator
Junxiao Song
Publicity Coordinator
Yiqian Shen
Activity Coordinator
Shuang Song
Sports Coordinator
Bofeng Gu
Webmaster
Xiuwen Sun
Treasurer
Jiayuan Zhang
Interpreter
Xueying Wang
ASWOU Representative
Xiaoxiang Ji
Contact

International Students & Scholars Affairs 503-838-8467 | or e-mail: thomass@wou.edu